Criteris de selecció

Criteris de selecció

Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places oferides, la selecció de les persones assistents es realitzarà, per la Unitat de Formació i Internacionalització del PAS, atesos els següents criteris, per ordre de prioritat:

  1. Per a aquells cursos que tinguen requisits específics, es comprovarà que efectivament les persones interessades els reuneixen.
  2. S'atorgarà preferència a les peticions d'aquelles persones sol·licitants que tinguen menys hores de formació l'any anterior a la fi de termini de presentació d'instàncies. En el còmput d'hores no es tindran en compte els cursos de valencià i idiomes. En el còmput d'hores no es tindran en compte els cursos de valencià i idiomes. Tampoc computaran les hores corresponents als cursos massius realitzats dins del Pla de formació del PAS.
  3. En cas d'empat, aquest es resoldrà mitjançant sorteig.

Tindran preferència durant un any les persones que s'hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

En qualsevol cas, en la selecció haurà de tenir-se en compte, d'una banda, la reserva del 3% de places per a persones amb discapacitat establida en l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat València-na, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat, i, d'altra banda, la reserva del 40% de les places prevista en l'article 60 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, entre empleades públiques que reunisquen els requisits.

Així mateix, no podran participar aquelles persones que no hagen assistit a un curs o que l'hagen abandonat, sense causa justificada, en els 12 mesos anteriors a la data d'inici del curs, excepte en el cas que es produïsquen vacants.